ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
Καντε Κρατηση

Γενικοί όροι & Προϋποθέσεις

Η εταιρεία AUTOGR GRILLIAS, στο εξής “εταιρεία”, εκμισθώνει το όχημα στην εμπρόσθια όψη του συμβολαίου (καθώς και οποιοδήποτε όχημα τυχόν αντικαταστήσει αυτό)
στο Μισθωτή με βάση τους όρους του παρόντος, τους οποίους ο Μισθωτής πλήρως και ανεπιφυλάκτως αποδέχεται.

01. Παράδοση και Παραλαβή

Το Αυτοκίνητο παραδόθηκε από την εταιρεία σήμερα στον Μισθωτή σε άψογη κατάσταση, απαλλαγμένο από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα και ο Μισθωτής
αφού ήλεγξε προσεκτικά το αυτοκίνητο, πραγματοποίησε δοκιμαστική οδήγηση, το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του κατάλληλο για το σκοπό και τη χρήση που το μισθώνει και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Ο Μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη του συμβολαίου να επιστρέψει και να παραδώσει στον προσυμφωνημένο χρόνο στην Εκμισθώτρια εταιρεία το αυτοκίνητο μετά της συνοδευούσης αυτό άδειας κυκλοφορίας και όλων των σχετικών εντύπων και τον εξοπλισμό στην ίδια ακριβώς κατάσταση που τα παρέλαβε στην έδρα της εταιρείας κατά τη διάρκεια εργάσιμων ωρών και λειτουργίας των γραφείων της εταιρείας, άλλως η μίσθωση παρατείνεται μέχρι την στιγμή που θα λειτουργήσει πάλι το γραφείο της εταιρείας ή μέχρι την στιγμή που η εταιρεία θα έχει στην κατοχή της το κλειδί του οχήματος, χωρίς να αποκλείεται ευθύνη του μισθωτή για κλοπή ή ζημιά του αυτοκινήτου για το χρόνο αυτό. Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Άλλως, μετά την παρέλευση 60 λεπτών από τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης, ο Μισθωτής χρεώνεται με μία επιπλέον μέρα ενοικίασης και γενικότερα ο Μισθωτής θα χρεώνεται για κάθε επιπλέον ημέρα που παρακρατεί το αυτοκίνητο, υπό την προϋπόθεση έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας για την παράταση της μίσθωσης. Αν το όχημα δεν παραδοθεί στον προσυμφωνημένο χρόνο ή σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της εταιρείας υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του ή παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αφαιρεί και να αναλαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο το όχημα στην κατοχή της και χωρίς την συγκατάθεση του Μισθωτή αλλά με έξοδα αυτού.

02. Κυριότητα

Καθόλη τη διάρκεια της μισθωτικής σύμβαση το αυτοκίνητο παραμένει στην πλήρη κυριότητα και νομή της Εκμισθώτριας εταιρείας και ο Μισθωτής αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχει ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα περιοριστικά αναγράφονται στο παρόν μισθωτήριο συμφωνητικό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτός εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της Εκμισθώτριας εταιρείας. Απαγορεύεται στο Μισθωτή να διαθέσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει την χρήση ή συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του αυτοκινήτου υπέρ τρίτων.

03. Χρήση – Υποχρεώσεις Μισθωτή

Κάθε αυτοκίνητο που εκμισθώνεται προς τον Μισθωτή δυνάμει τους όρους του παρόντος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τον ίδιο και από τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς του Μισθωτή, τα πλήρη στοιχεία των οποίων καταγράφονται υποχρεωτικά στη σύμβαση (ήτοι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ) αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης του σκοπού και των δραστηριοτήτων του Μισθωτή και υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος (μισθωτής) έχει αποδεχτεί την αντίστοιχη ημερησία χρέωση όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας.

Κάθε όχημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που κατέχουν νόμιμη, αναγνωρισμένη και σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Κάθε όχημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικό ασφαλτοστρωμένο δίκτυο αποκλειστικά εντός της Ελλάδος. Για τυχόν χρήση εκτός Ελληνικών συνόρων απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας εταιρείας.

Απαγορεύονται στο μισθωτή ρητά και σωρευτικά τα κάτωθι:

(α) η οδήγηση σε διαδρομές εκτός δρόμου,
(β) η εκμάθηση οδήγησης,
(γ) test drive,
(δ) η συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας ή άλλων μηχανοκίνητων αθλημάτων,
(ε) η χρήση του οχήματος για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου, στ) η υπεκμίσθωση του οχήματος σε τρίτους,
(στ) η υπεκμίσθωση του οχήματος σε τρίτους,
(ζ) Η μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια του αυτοκινήτου, των επιβαινόντων σε αυτό ή τρίτων καθώς και η ώθηση και ρυμούλκηση άλλων οχημάτων,
(η) η παράνομη μεταφορά ατόμων ημεδαπών ή αλλοδαπών,
(θ) η τέλεση με το μισθωμένο όχημα οιασδήποτε παράνομης-επιλήψιμης πράξης,
(ι) η οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ, τελωνιακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης,
(κ) η οδήγηση εάν ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού ή εν γένει βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αντίληψης.
Ο Μισθωτής καθώς και ο εξουσιοδοτημένος πρόσθετος οδηγός υποχρεούνται να προσέχουν το αυτοκίνητο, να ελέγχουν επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κλπ, να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο τύπου καυσίμου, να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του αυτοκινήτου και να ενημερώνουν άμεσα και εγκαίρως την εκμισθώτρια εταιρεία όταν υπάρχει ανάγκη συντήρησης του οχήματος ή όταν παρουσιαστεί σε αυτό κάποιο ελάττωμα ή πρόβλημα. Οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στο αυτοκίνητο από τον Μισθωτή, τον πρόσθετο οδηγό ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας εταιρείας.

Ο Μισθωτής καθώς και ο εξουσιοδοτημένος πρόσθετος οδηγός υποχρεούνται να λαμβάνουν μέριμνα για την αποτροπή κλοπής του οχήματος.

Σε περίπτωση κλοπής, ζημιάς, ατυχήματος υποχρεούται άμεσα, το αργότερο εντός 12 ωρών:

(α) Να ειδοποιήσει την αστυνομία. Ειδικά στην περίπτωση κλοπής ή απώλειας του οχήματος ο Μισθωτής υποχρεούται στην ανωτέρω προθεσμία να καταγγείλει εγγράφως το συμβάν στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και στην εταιρεία παραδίδοντας στην τελευταία το κλειδί του οχήματος.
(β) Να μην αναγνωρίζει υπαιτιότητα ή ενοχή καθώς και καμία απολύτως αξίωση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο.
(γ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσον με την Εκμισθώτρια εταιρεία.
(δ) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά και ειδικά το ονοματεπώνυμο- τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου με το οποίο τυχόν συγκρούσθηκε.
(ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.) και να αποστείλει αυτό στην Εκμισθώτρια εταιρεία.
(στ) Να συμπληρώσει και υπογράψει σχετική δήλωση ατυχήματος στο πλησιέστερο υποκατάστημα της εταιρείας. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο Μισθωτής χρεώνεται επιπλέον με ένα πάγιο ποσό εξόδων διαχείρισης φακέλου ύψους 15ευρώ συν ΦΠΑ το οποίο δεν επιστρέφεται.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, απώλεια κ.λπ.) του οχήματος λόγω μη τήρησης των αναφερομένων καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός παραβιάσουν ή αποπειραθούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωση τους δυνάμει του παρόντος ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία δίδουν στην Εκμισθώτρια Εταιρεία δεν είναι ακριβή, ο Μισθωτής και/ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΌ τις ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
δεν απαλλάσσονται αλλά εξακολουθούν να ευθύνονται εις ολόκληρον . Στις περιπτώσεις αυτές η εκμισθώτρια εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή της είτε να εμείνει στην παρούσα σύμβαση απαιτώντας την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της καθώς και κάθε άλλη αποζημίωση, είτε να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση δικαιούμενη να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά της.

04. Χρεώσεις Μισθωτή

Ο Μισθωτής θα καταβάλει στην εταιρεια κατά την έναρξη της μίσθωσης το συνολικό ποσόν της μίσθωσης καθώς και οποιαδήποτε άλλου είδους χρέωση που απορρέει από τη μίσθωση στη λήξη του αυτοκινήτου (καύσιμα, πρόστιμα, έξοδα, ζημιές κλπ). Εάν η εξόφληση γίνει με πιστωτική κάρτα, η υπογραφή του κατόχου της κάρτας εξουσιοδοτεί την εταιρεία, να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας του Μισθωτή με το σύνολο της μίσθωσης και των παρεπόμενων χρεώσεων, ως άνω. Αυτή η εξουσιοδότηση ισχύει και για χρεώσεις εκ των υστέρων, όπως χρεώσεις ζημιών, τυχόν έξοδα ρυμούλκησης ή μεταφοράς του αυτοκινήτου, πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις και παράνομη στάθμευση, καθώς και τυχόν έξοδα φακέλου που προκύπτουν από την διαχείριση των παραπάνω. Ο Μισθωτής επιβαρύνεται επιπλέον:

(α) με την τυχόν υπέρβαση των διανυθέντων από τα συμφωνηθέντα χιλιόμετρα. Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) κατά την έναρξη και κατά την λήξη της μίσθωσης,
(β) με τη χρέωση για τη “συμπλήρωση του αυτοκινήτου με καύσιμα” (FCH) σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί με την αρχική στάθμη καυσίμου από τον Μισθωτή, καθώς και με τη “Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων” (RFC),
(γ) με τις χρεώσεις για οποιεσδήποτε υπηρεσίες και καλύψεις από κινδύνους αποφάσισε ο Μισθωτής να χρησιμοποιήσει, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος,
(δ) με οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, δαπάνες αμοιβές, δικηγορικές αμοιβές ή άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση του Αυτοκινήτου, με τυχόν χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην εταιρεία λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή, με έξοδα επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του αυτοκινήτου από την εταιρεία, καθώς και με τόκους υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε οφειλόμενων ποσών. Στις περιπτώσεις αυτές ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει επιπλέον στην εταιρεία το ποσό των 15 € + Φ.Π.Α. για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων της εταιρείας,
(ε) με οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για την επισκευή ζημιάς ή την αντικατάσταση ελαστικών, τροχών ή ζάντας, για την αποκατάσταση θραύσης κρυστάλλων, για την επισκευή ζημιάς στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέφτες, ή κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του αυτοκινήτου σε πλοίο ή για την επισκευή ζημιάς από φυσικά φαινόμενα και τρομοκρατικές ενέργειες,
(στ) με την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή ή παράδοση του αυτοκινήτου, καθώς και την επιβάρυνση για την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό από το καθοριζόμενο,
(ζ) με την επιπλέον χρέωση της υπηρεσίας “Εξυπηρέτησης Αεροδρομίου” (Airport Service Charge),
(η) με τα έξοδα καθαρισμού σε περίπτωση υπερβολικά λερωμένου οχήματος,
(θ) με την ημερήσια χρέωση για τον πρόσθετο οδηγό, (ι) σε περίπτωση δήλωσης ατυχήματος ή κλοπής, με τη χρέωση ποσού “εξόδων διαχείρισης φακέλου” ύψους 15 € + Φ.Π.Α. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ.

05. Προαιρετικές Καλύψεις

Το μισθωμένο όχημα φέρει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης τρίτων και επιβαινόντων (πλην του οδηγού) και μέχρι των οριζόμενων από την ελληνική νομοθεσία χρηματικών ποσών, υπό την προϋπόθεση της σύννομης οδήγησής του από τον οδηγό του και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημιά του Αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ζημιά του αυτοκινήτου σε ελάχιστη χρέωση (deductible), αποδεχόμενος κατά την έναρξη της μίσθωσης την προαιρετική κάλυψη απαλλαγής ζημιών (CDW) και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ο Μισθωτής μπορεί να περιορίσει ακόμα περισσότερο την ευθύνη του για ζημιά του αυτοκινήτου σε ελάχιστη χρέωση (deductible), αποδεχόμενος κατα την έναρξη της μίσθωσης την προαιρετική κάλυψη αυξημένης απαλλαγής ζημιών (SCDW) και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ο Μισθωτής σε περίπρωση κλοπής του αυτοκινήτου, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της αξίας του αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου, σε ελάχιστη χρέωση (deductible), αποδεχόμενος κατά την
έναρξη της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση για την “Κάλυψη Κλοπής” (TPC) του αυτοκινήτου και την “Απαλλαγή Ευθύνης” (CDW) και εφόσον ο Μισθωτής είχε λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου και χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.

Οι παραπάνω Απαλλαγές ζημιών και Καλύψεις δεν απαλλάσσουν το Μισθωτή από τις χρεώσεις του άρθρου 3 του παρόντος και εάν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους χρήσης του άρθρου 2 του παρόντος. Ο οδηγός και οι επιβαίνοντες δεν καλύπτονται έναντι Σωματικών Βλαβών των ίδιων πέρα από τυχόν καλύψεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Η εταιρεία παρέχει ελάχιστη κάλυψη έναντι Σωματικών Βλαβών συνεπεία ατυχήματος με το μισθωμένο όχημα, εφόσον ο Μισθωτής αποδεχθεί κατά την έναρξη της μίσθωσης την “Κάλυψη Οδηγού και Επιβαινόντων” (PAC) και καταβάλλει την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση για αυτό. Βάζοντας την υπογραφή του στο παρόν συμφωνητικό ο Μισθωτής αποδέχεται πλήρως τις ημερήσιες χρεώσεις, των ανωτέρω προαιρετικών καλύψεων (CDW, SCDW, TPC, PAC) που έχει τυχόν επιλέξει όπως αυτές εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία, καθώς και την ελάχιστη χρέωση (deductible) σε περίπτωση συμβάντος.

06. Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα του Μισθωτή τηρούνται ηλεκτρονικά. Η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει ασφαλώς τα ανωτέρω προσωπικά δεδοομένα σε Αρχές και Ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου και στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EU 2016/679 – 27/4/2016). Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων παρέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο: https://www.autogr.gr/privacy

07. Γεωεντοπισμός

Η εκμισθώτρια εταιρεία δηλώνει με την παρούσα ότι εντός του μισθωμένου οχήματος υφίσταται τοποθετημένο σύστημα γεωτροπισμού GPS. Η τοποθέτηση της εφαρμογής γεωεντοπισμού αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην αποδοτικότερη λειτουργία του σκοπού δράσης της εταιρείας κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης και ειδικότερα στην ενίσχυση της ασφάλειας τήρησης των όρων του παρόντος αναφορικά στην προστασία και ασφάλεια του οχήματος και των προσώπων κατά την κυκλοφορία. Η συλλογή των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά στη διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, Γρίλλιας Κων/νος, ο οποίος δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων, αλλά και να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα τηρούμενα δεδομένα γίνεται από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης του προγράμματος, διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα της πρόσβασης στα συλλεγόμενα δεδομένα. Ο μισθωτής δήλωσε ότι συνομολογεί και παρέχει την συγκατάθεσή του στην συμφωνία που γίνεται με το παρόν και αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλώνοντας ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τούτο σε καμμιά περίπτωση δεν συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής του σφαίρας.

08. Λοιποί Όροι

Οι παραπάνω όροι ισχύουν και αν αντικατασταθεί το αρχικά μισθωμένο όχημα, ή αν παραταθεί η μίσθωση, ενώ οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν συμφωνηθεί εγγράφως. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα καταγγελίας του παρόντος σε περίπτωση αθετήσεως των όρων του από το Μισθωτή και άμεσης περισυλλογής του αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στην εταιρεία χρηματική εγγύηση, πριν του παραδοθεί το όχημα για την πιστή από μέρους του τήρηση των όρων του παρόντος. Κατά την Διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον Μισθωτή. Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο. Επιπλέον ο Μισθωτής είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος με ένα τρίτο πρόσωπο για την καταβολή μισθώματος, τυχόν εξόδων, δαπανών και αμοιβών, ανεξαρτήτως αν ο τρίτος έχει αναλάβει να τα καλύψει. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισχύουν, εάν η εξόφληση του εκδοθέντος από την εταιρεία λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο. Είναι ευθύνη του πελάτη να ζητήσει τυχόν επιστροφή χρημάτων ή και την τελική χρέωση του για καύσιμα, κατά την επιστροφή του οχήματος και ΜΟΝΟ εκείνη τη στιγμή. Επιστροφή χρημάτων ή άλλες διαφορές που αφορούν την χρέωση του καυσίμου, δεν γίνονται δεκτές μετά την αποχώρηση του πελάτη από το υποκατάστημα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο μετά την επιστροφή του στην εταιρεία. Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής αδυνατεί να παραδώσει στο Μισθωτή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου, για το οποίο ο Μισθωτής έχει κάνει την κράτηση, ο Εκμισθωτης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά θετική ή αποθετική του Μισθωτή.

09. Τροποποιήσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση ή ανανέωση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.

10. Γνωστοποιήσεις – Ανακοινώσεις

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με το παρόν, θα κοινοποιείται στις φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

11. Δικαιοδοσία

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εταιρείας και του Μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Χαλκίδας.

Επιλέξτε ημερομηνίες
Επιλέξτε ημερομηνίες
Επιλέξτε ημερομηνίες